Prelegenci konferencji

Słowo wstępne otwierające konferencję wygłosi Pani Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Podczas konferencji chcemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych krajów, które od wielu lat zajmują się analizą przyczyn i skutków seksualizacji kultury. Zaproszenie na konferencję przyjęła Pani Prof. Eileen Zurbriggen (USA), światowej sławy specjalistka, która jako jedna z pierwszych zainicjowała badania tego problemu. To na raport stworzony pod jej przewodnictwem powołują się specjaliści, zajmujący się problemem seksualizacji.

Wśród zaproszonych prelegentów jest także Pan Reg Bailey, twórca raportu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Wielkiej Brytanii.

Zwieńczeniem konferencji będzie dyskusja panelowa pt. "Seksualizacja w Polsce - możliwe scenariusze. Jak promować odpowiedzialny biznes, odpowiedzialne media, odpowiedzialną reklamę?". Oprócz Reg'a Bailey, do panelu zaprosiliśmy Panią Mirellę Panek-Owsiańską - Prezeskę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Panią Katarzynę Wilkołaską-Żuromską z biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pana Konrada Drozdowskiego - Dyrektora Generalnego Rady Reklamy. Stowarzyszenie Twoja Sprawa będzie reprezentował Pan Rafał Porzeziński, rzecznik prasowy STS oraz członek zarządu stowarzyszenia.

Więcej informacji o prelegentach

prof. Eileen Zurbriggen
Profesor Eileen Zurbriggen jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Była przewodnicząca Grupy Roboczej Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zajmującej się opracowaniem raportu na temat seksualizacji dziewcząt. Jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz i autorką wielu prac, monografii oraz specjalistycznych artykułów na temat seksualizacji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej seksualności i jej relacji z mediami, władzą, przemocą oraz podejmowaniem decyzji. Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji: Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Towarzystwa Badań nad Psychologią Kobiet, Stowarzyszenia Badań nad Osobowością.
Pan Reg Bailey
Reg Bailey jest dyrektorem zarządzającym jednej z największych organizacji brytyjskich „Mother’s Union”. Na osobiste zlecenie Minister ds. Dzieci i Rodziny rządu brytyjskiego Pani Sarah Teather opracował raport dotyczący seksualizacji i komercjalizacji dzieciństwa w Wielkiej Brytanii. Raport poprzedziły półroczne badania, konsultacje, którym przewodniczył Reg Bailey. Wynikiem raportu był szczyt zorganizowany przez Premiera Wielkiej Brytanii, na który zaproszono przedstawicieli mediów, wydawców, agencje reklamowe, producentów odzieży dla młodzieży.
Prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelski RP
Profesor Irena Lipowicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1981 r. uzyskała tytuł doktora prawa. W latach 1991-2000 była posłem na Sejm oraz członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r. Współtworzyła też w Sejmie reformę samorządową. Była wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, a w latach 2000-2004 ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Austrii, następnie Ambasadorem – Przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Stosunków Polsko-Niemieckich. Uczestniczyła w Kolegium NIK i Komitecie Nauk Prawnych PAN, była też dyrektorem zarządzającym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i profesorem Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniona nagrodą prawniczą im. Edwarda Wendego i nagrodą im. Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu terytorialnego. Od lipca 2010 r. Pani Prof. Irena Lipowicz pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dr Szymon Grzelak - Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
Pan Szymon Grzelak – doktor psychologii, założyciel i Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, od 1997 Wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld. Jako praktyk i badacz specjalizuje się w tematyce wychowania i profilaktyki problemów młodzieży, badaniach ewaluacyjnych oraz edukacji w sferze miłości i seksualności. Twórca modelu profilaktyki zintegrowanej, autor programów profilaktycznych (m.in. program Archipelag Skarbów) oraz licznych publikacji o wychowaniu i profilaktyce, w tym popularnego poradnika dla rodziców Dziki ojciec (W drodze: Poznań 2009). Jego najważniejsza książka naukowa – Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. (wyd. I – Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006; wyd II. – Rubikon, Kraków 2009) stanowiła główny materiał na konferencji senackiej o tym samym tytule (Senat RP, 24 kwietnia 2006) pod patronatem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jest fundacją „mającą na celu wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpracę z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki” (cytat ze statutu IPZIN: § 5 pkt 1).

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych nad młodzieżą oraz opracowywanie nowoczesnych programów profilaktycznych i edukacyjnych, które wspierają rozwój młodzieży i skutecznie zapobiegają szerokiemu spektrum problemów i zachowań ryzykownych, takich jak: przemoc rówieśnicza, korzystanie z substancji psychoaktywnych, depresje, ryzykowne zachowania seksualne, itp.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej powstał we wrześniu 2012 w odpowiedzi na potrzeby wynikające z dynamicznego rozwoju badań i programów opartych na zintegrowanym podejściu do profilaktyki prowadzonych od roku 1998 w ramach Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld.

Pani Mirella Panek-Owsiańska - Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 Pani Mirella Panek-Owsiańska jest prezeską zarządu, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest autorką artykułów i komentarzy prasowych, członkinią jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Była ekspertką w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Jest członkinią Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki.
Pani Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pani Katarzyna Wilkołaska-Żuromska od 2011 roku jest członkiem Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy to RPO przyznano kompetencje krajowego organu ds. równości. Jest odpowiedzialna za sprawy dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową.
Jest magistrem prawa, ukończyła studia podyplomowe - stosunki międzynarodowe i dyplomacja oraz studia doktoranckie w zakresie prawa konstytucyjnego.
Pan Konrad Drozdowski - Dyrektor Generalny Rady Reklamy
 Pan Konrad Drozdowski jest dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Od 1992 roku jest związany z branżą mediową, m.in. Super Expressem, Gazetą Wyborczą (Gazeta o Pracy). Przez pięć lat pełnił funkcję wydawcy w newsroomie Radia Eska oraz sieci Super FM, później zajmował stanowisko redaktora w Media i Marketing Polska, gdzie pisał o branży FMCG oraz o rynku radiowym. W latach 2000-2001 był redaktorem naczelnym magazynu „Dotcom” oraz rzecznikiem prasowym wydawnictwa Parkiet Media SA. Jest członkiem komitetu założycielskiego Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.
Pan Rafał Porzeziński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Twoja Sprawa
 Pan Rafał Porzeziński jest rzecznikiem Stowarzyszenia Twoja Sprawa i członkiem zarządu. Od 1992 stale związany z branżą mediową, m.in. Programem III Polskiego Radia, Radiem Zet, Radiem Kolor, Radiem Plus (jako dyrektor programowy), TVP1, TV PULS. Obecnie prowadzi na antenie Radia Warszawa cykliczną audycję „12 kroków”. Kieruje wydawnictwem Raj Media, jest wydawcą i producentem audycji radiowych i telewizyjnych a także audiobooków. Jest członkiem zespołu prowadzących warsztaty „12 kroków do pełni wolności”, pomagającym osobom  uzależnionym.